Kontakt

Lokalizacja

ul. Krótka 1, Rudy 47-430

Kontakt

606-405-904

Godziny pracy

Kontakt

ZAKŁAD GRAWERSKI
47-430 RUDY, UL. KRÓTKA 1
606 405 904
grawerm@interia.pl
NIP: 639 107 86 69

RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO Pragnę Państwa poinformować, że:

ZAKŁAD GRAWERSKI JAN MUCHA będący właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej z siedzibą w Rudach przy ulicy Krótkiej 1 przetwarza Państwa dane osobowe, które zostały wyłącznie pozyskane w ramach Państwa zapytań ofertowych oraz przy składaniu zamówień skierowanych do Zakładu Grawerskiego Jan Mucha.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZAKŁAD GRAWERSKI JAN MUCHA ul. Krótka 1 47-430 Rudy, NIP:6391078669 z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: UL. Krótka 1 47-430 Rudy tel.606405904 lub e-mail: grawerm@interia.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.- tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze ZG JAN MUCHA. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji zamówienia ze ZG JAN MUCHA. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia ZG JAN MUCHA przesyłania do niego treści marketingowych.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe

5. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym osobom trzecim, jedynie w celach niezbędnych do realizacji zamówienia, czyli firmom przewozowym

6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu dostarczania klientom kompleksowej oferty produktów i usług. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: grawerm@interia.pl

– kontakt przez stronę internetową: www.grawerm.pl

Informujemy również, że

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Zakład Grawerski Jan Mucha